Page 7 - renaliz69
P. 7

Renaliz-69


                       CRUSH (EZİLME) SENDROMU                                 7
     Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER - İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları ABD


                               Cinsiyet / hiperpotasemi ilişkisihiperpotasemi ilişkisi
                               Cinsiyet /
         BAŞVURUDA SERUM POTASYUMU                                KLİNİK SEYİR SIRASINDA HİPERPOTASEMİ
                                                      İLK HAFTADAN SONRA GELEN 40 HASTA:
                                   Erkek Kadn
                                                         8’inde  K > 6.5 mEq/L
                                5,5         • • Erkek: Erkek: 5.55.5 ±± 1.3 mEq/L1.3 mEq/L
                                5,45                       4’ünde  K > 7.5 mEq/L
                               (mEq/L)  5,35    • • Kadn: Kadn: 5.25.2 ±± 1.3 mEq/L1.3 mEq/L 3’ünde  K > 8 mEq/L
                                5,4
                                           (p=0 014)014).014).014)
                                           (p=0
                                           (p=0
                                           (p=0
                               Serum potasyumu  5,25           • • Serum KSerum K’’u ayn gün içinde 3u ayn gün içinde 3--4 kez tekrarlanmal !4 kez tekrarlanmal !
                                5,3
                                                      Özellikle ağr travmatize erkek hastalarda:
                                5,2
                                5,15
                                5,1
                                                      D Di
                                                      Diiyete çok özen göstermeli !yete çok özen göstermeli !
                                5,05                    • • Di t t k k öö ö ö tt li li !!
                                          Erkeklerde
                                 1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 1-7 Erkeklerde
                                          fatal hiperpotasemi
                                 Felaketten sonra günler Tüm grup fatal hiperpotasemi • • Hiperpotasemi riskine yol açan ilaçlar kstlanmal !Hiperpotasemi riskine yol açan ilaçlar kstlanmal !
                                          riski daha yüksek !!
         Ba                                riski daha yüksek
         Başvuruda ilk inceleme EKG olmal !şvuruda ilk inceleme EKG olmal !
                                                     Sever et al. Clin Nephrol 2003
                                                       P R O F İ L A K S İ İ L A K S İ -- IIIIII
                                                       P R O F
       RABDOMİYOLİZ SEYRİNDE HİPOPOTASEMİ          TEDAVİ GİRİŞİMLERİ
               Page 19                                         Ba   ç ç  ( (  ) )
                                                            Başvuruda pek çok hasta (35/352=%10)şvuruda pek çok hasta (35/352=%10)şş
                                  P R O F İ L A K S İ İ L A K S İ --II   Marmara   Page 21
                                                       Marmara
                                  P R O F
                                      Page 20             Depremi   p potasyumotasyumlulu ssvlarvlar almaktayd. almaktayd.
                                                       Depremi
       Az                      • • T TEDAVİ ÇOK ERKEN BAŞLAMALI !EDAVİ ÇOK ERKEN BAŞLAMALI !
       Az potasyum alm / poliüri döneminde idrarla kayppotasyum alm / poliüri döneminde idrarla kayp
                                                       Empirik potasyumlu
                               (1 L / /ssaat izotonik NaCl)aat izotonik NaCl)
                              • • (1 L                     Empirik potasyumlu solüsyon uygulamas:solüsyon uygulamas:
                              • • Kurtarma srasnda srasnda ddevam eevam etmeli.tmeli.
                               Kurtarma
                                            Better and Stein, NEJM, 1990
           MARMARA DEPREMİNDE:             P R O F                     Mutlak bir tbbi hata !!!!!!
                                  P R O F İ L A K S İ İ L A K S İ -- IIII
                                                          Mutlak bir tbbi hata
        • 595 hastadan 22’sinde (%3.7) K<3.5 mEq/L                              ( (  ölüme davetiyeölüme davetiye))
                              • • Hasta çkarlnca idrar kontrol edilir (Fizik bak, Foley).Hasta çkarlnca idrar kontrol edilir (Fizik bak, Foley).
                               Hipovolemi varsa en uygun sv uygulanrHipovolemi varsa en uygun sv uygulanr; idrar izlenir.; idrar izlenir.
                                                     Potasyum içeren
                               Hi

                                            id
                                              i
                              • • Hi l l i i      l l  id  i ll i i Potasyum içeren solüsyonlar ASLA empirik kullanlmaz !solüsyonlar ASLA empirik kullanlmaz !
       E ililzilme sendromlu hastalarda yalnzca hiperpotasemik değil, Ezilme sendromlu hastalarda yalnzca hiperpotasemik değil,  • • İ İdrar hala yoksa: çkardğ svdrar hala yoksa: çkardğ sv + 1000+ 1000 --1500 ml s1500 ml sv.v.

            l
            l h t l d  l h t l d  l
          d d

       EE
                      i
                      ik d ğil k d ğil
                    t t
                   hihi
       hipopotasemik aritmi riski          • • P Potasyum içeren solüsyonlar otasyum içeren solüsyonlar ASLA empirik kullanlmazASLA empirik kullanlmaz..
       hipopotasemik aritmi riski de vardr.de vardr.
                                                       KADALEX  ISOL    I ISOLYTESOLYTE--MM
                                                       KADALEX
                                                            ISOLYTEYTE
       Better, NDT 1992
                                                      TEDAVİ Vİ (Başvuru aşamasnda)(Başvuru aşamasnda)
         P R O F                  • Enkazdan durumda çkarlan hasta hzla kötüleşerek ölebilir  TEDA
         P R O F İ L A K S İ İ L A K S İ -- IVIV
                                      Page 23
                                          KURTULUŞ        CERRAHİ TEDAVİLERCERRAHİ TEDAVİLERERRAHİ TEDAVİLERCERRAHİ TEDAVİLER
                                                      C
        • • Sağlk kuruluşuna gidene kadarSağlk kuruluşuna gidene kadar mannitolmannitol--alkali solüsyonualkali solüsyonu ÖLÜMÜ • • Travmaya yönelik (yaralarn, krklarn vb.) tedavisi, amputasyonlarTravmaya yönelik (yaralarn, krklarn vb.) tedavisi, amputasyonlar
               Page 22
                                                             Page 24
         { {1000 cc %0.045 NaCl1000 cc %0.045 NaCl//%5 Dextroz %5 Dextroz ++ 4 ampul NaHCO3 ve 4 ampul NaHCO3 ve  • • Eksploratris girişimler (laparomi, endoskopi)Eksploratris girişimler (laparomi, endoskopi)
         50 ml
         50 ml %20 Mannitol%20 Mannitol} } uygulanruygulanr..%% } } yg            • • Profilaktik girişimler (fasyotomi)Profilaktik girişimler (fasyotomi)g şg ş ( ( y y ) )
               yg
        • • İdrar yant alnan hastalara günde 8İdrar yant alnan hastalara günde 8--12 litre sv verilir.12 litre sv verilir. • • Ağr metabolik Ağr metabolik asidozasidoz MEDİKALMEDİKAL TEDAVİLERTEDAVİLER
                                         • • HiperpotasemiHiperpotasemi
        • • Hiç idrar çHiç idrar çkaramayan hastakaramayan hastalaralara mannitol verilmezmannitol verilmez.. • • Sv tedavisiSv tedavisi
                                                            ii
                                                            ii

                                                      İ • • İ
                                                           tdtd
                                                         l l
                               • • Kurtarma ekipleri içinde sağlk görevlileri bulunmalKurtarma ekipleri içinde sağlk görevlileri bulunmal İ fkifkinfeksiyonlarn tedavisiİnfeksiyonlarn tedavisi
        • • Verilen sv miktarnn izleminde CVP rehber olmaldr.Verilen sv miktarnn izleminde CVP rehber olmaldr. • • Transfüzyon tedavileriTransfüzyon tedavileri
                               • • Kurtarma ekiplerine ilk yardm dersleri vermeliKurtarma ekiplerine ilk yardm dersleri vermeli • • Replasman tedavileriReplasman tedavileri
                                                      • • Diğer tedavilerDiğer tedaviler
        Better and Stein, NEJM, 1990         Noji, Crit Care Clin 1992
            FASYOTOMİ İ --II
            FASYOTOM
                                                         MEDİKALİKAL TEDAVİLERTEDAVİLER
                                                         MED
       Olumlu yönler
       Olumlu yönler
       • • DDekompresyonekompresyonlala nekrotik kas kütlesinekrotik kas kütlesi , iyileşme, iyileşme hzlanrhzlanr E EKSTREMİTE KSTREMİTE  SIVI TEDAVİSİ
       • • Nekrotik kas kütlesinin azalmas ile Nekrotik kas kütlesinin azalmas ile ABY önlenABY önlenirir
                              AMPUTASYONLARIASYONLARIASYONLARIASYONLARI
                              AMPUT
                              AMPUT
           ki
       Ektktstremite fonksiyonlar korustremite fonksiyonlar korunurnur
       • • Ek i it ft f ki l l k k        AMPUT                        Ort
       E Ek
                                                         Ort miktar: 51091711 ml/gün. miktar: 51091711 ml/gün
       • • İskemik Volkman kontraktürü İskemik Volkman kontraktürü önlenirönlenir                  Page 27
       O Olumsuz yönlerlumsuz yönler Page 25            Page 26             Ölenler vs sağ kalanlar NS
       • • Kapal bir travma açk yaraya Kapal bir travma açk yaraya dönerdöner; infeksiyon ve sepsis; infeksiyon ve sepsis riski riski  • • 95 hastada95 hastada
       • • İnfeksiyon İnfeksiyon sonucundasonucunda amputasyon riski amputasyon riski 
       • • TravmaTravma ve asidoz ve asidoz nedeniyle kapiler tonus kayb;nedeniyle kapiler tonus kayb; sznt ve kanamalar sznt ve kanamalar zor zor yy p p y y • • 121 amputasyon121 amputasyon121 amputasyon121 amputasyon Diyaliz (+): 5407  1623 ml/gün
                                                                  (p=0
                                                                  (p=0
                                                                  (p=0
       durur                                             Diyaliz (-) : 3825  1539 ml/gün (p=0 01)01).01).01)
       durur
       Sheridan and Matsen, J Bone Joint Surg Am 1976;  Better et al. Kidney Int 2003;  Amp. ekst Amp.
                                    Amp.
                              Amp. ekstr. r. HastaHasta
       Szewczyk, J Trauma 1998   Michaelson. World J Surg 1992
                                          Yaşayanşayan
                               sayss
                                 sayss
                                    say
                     Matsuoka et al. J Trauma 2002 say say sayss Ya ÖlenÖlen
             FASYOTOMİ İ -- IIII
             FASYOTOM               1 1 72  7272 Amput. -- -- 476 (87.5%) 68 (12.5%) Uygulanacak sv miktarnn tayini için:
                                  72
                                      Amput.
                                  21
                                  21
                                    42
                                    42
                                    42
                                  21
       İ İndikasyonlarndikasyonlar;; Distal nabzlarn kaybDistal nabzlarn kayb Kompartman içi basnKompartman içi basncncn 3030 4040ndikasyonlarndikasyonlar; ; Distal nabzlarn kaybDistal nabzlarn kayb Kompartman içi basnKompartman içi basncncn 30 30 -- 40 40  2 2 2 2 21 42 + + + + 66 (69.5%) 29 (30.5%)
                                          66 (69 5%)
                                             29 (30 5%)
       İ İ
       mmHg 
       mmHg                       3 3  2 2 6 6 T Toplamoplam 542 9797
                                           542
                                                       Olabildiğince ğince erken erken  CVP CVP kateteri kateteri
       Hipotansif hastalara dikkatipotansif hastalara dikkat T Totalotal 95 120*          Olabildi
       H
                                  95
                                    120*
       Z Zamanlamaamanlama; ; Cerrahi acilCerrahi acil (hemen yapmal)(hemen yapmal)
                                          p<0.0001
                              Sever et al. NDT 2002 p<0.0001
       Olabildilabildiğğince geç yapmalince geç yapmal
       O
                                REPLASMAN TEDAV               REPLASMAN TEDAV
                                REPLASMAN TEDAVİLERİ İLERİ –– II
                                                      REPLASMAN TEDAVİLERİ İLERİ –– IIII
        KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZYONLARI          (İNTERMİTTAN HEMODİYALİZ)İNTERMİTTAN HEMODİYALİZ)
                                 (
                                                         SÜREKL
                                                         SÜREKLİ YAVAŞ TEDAVİLERİ YAVAŞ TEDAVİLER
          MARMARA DEPREMİNDE                                    ( (ArteriyovenözArteriyovenöz venövenöz / hemodiyalizvenövenöz / hemodiyaliz hemo(diya)filtrasyonhemo(diya)filtrasyon))ArteriyovenözArteriyovenöz--venövenöz / hemodiyaliz venövenöz / hemodiyaliz --hemo(diya)filtrasyonhemo(diya)filtrasyon))
                                                             Page 30
                                                       ( (
        2981 ü. kan                    Olumlu yönler:  Page 29
                                 Olumlu yönler:
                                                        Olumlu yönler:
        2837 ü. TDP  8412 ü.   Lojistik önemLojistik önem • • Klirensi yüksekKlirensi yüksek   Olumlu yönler:
               Page 28
                     Medikal önemMedikal önem
        2594 ü. hum. alb.                 • • Antikoagülasyonsuz uygulamaAntikoagülasyonsuz uygulama • • Solüt klirensi fizyolojikSolüt klirensi fizyolojik
                                                        • •Hzl uygulamaHzl uygulama
                                 • • Bir diyaliz makinesinde pek çok hastaya tedaviBir diyaliz makinesinde pek çok hastaya tedaviBir diyaliz makinesinde pek çok hastaya tedaviBir diyaliz makinesinde pek çok hastaya tedavi • • Eğitimi kolayEğitimi kolayEğitimi kolayEğitimi kolay
                                                        • •
         “ “Ermenistan depremiErmenistan depreminde nde ABYABY’’sisi iyileiyileşmişşmiş • • Arteriyel kanülasyon gerekmezArteriyel kanülasyon gerekmez
         15 hastadan
         15 hastadan 66’’ssnda ciddi transfüzyon reaksiyonlarnda ciddi transfüzyon reaksiyonlar;; Olumsuzlumsuz yönleryönler::
                                                        O
         t tümü tekrar ümü tekrar ABY ABY tablosuna girmitablosuna girmiş, ş, ikisi bu tabloda ikisi bu tabloda  Olumsuzlumsuz yönleryönler:: • • SürekliSürekli antikoagülasyonantikoagülasyon
                                 O
         k kaybedilmiaybedilmişştirtir””**. .
                                 • • DeneyimliDeneyimli personelpersonel gereksinimigereksinimi • • YaknYakn takitakipp
                                                       • • ElektrikElektrik enerjisienerjisijj
                                         ik
                                 • • SiSi k k lik k k l l ik bilibili
                                 Si ttstemstem komplikekomplike;; kurulmaskurulmas gecikebilirgecikebilir
                                 Si
                                    lik
       Bizim serimizde hiç transfüzyon  1. Tbbi kaytlar yetersiz, • • AltyapAltyap hasarhasarndanda uygulanamazuygulanamaz • • FazlaFazla miktardamiktarda svsv
       reaksiyonu rapor edilmedi. 2. Rapor edilmedi.  • • DiyalizDiyaliz dengesizlikdengesizlik sendromusendromu • • KlirensKlirens düşükdüşük
                                                       • • HastannHastann immobilizasyonuimmobilizasyonu;; emboli,emboli, dekubitusdekubitus vbvb..
       Sever et al. Nephron 2002  *Richards, 1989
                                Collins, Crit Care Clin 1991; Solez et al, Kidney Int 1993; Vanholder et al, NDT 2000 Collins, Crit Care Clin 1991; Solez et al, Kidney Int 1993; Vanholder et al, NDT 2000
             PROGNOZ
             PROGNOZ                   Toplam ölümler: 977              SONUÇLAR (veya)ONUÇLAR (veya)
                                                           S
                                    Toplam ölümler: 9
                                MORTALALİTE ORANLARI: İTE ORANLARI: Genel mortalite: 15.2% (97/639)Genel mortalite: 15.2% (97/639) M Marmara armara Felaketinden Çkarlan DerslerFelaketinden Çkarlan Dersler
                                MORT
                                • • Diyalize girenler: 17.2% (82/477)Diyalize girenler: 17.2% (82/477)
                                           p=0.015
        • • • • FelaketlerdeFelaketlerde ölü/yaralölü/yaral oranoran 11//33FelaketlerdeFelaketlerde ölü/yaralölü/yaral oranoran 11//33 • • Diyalize girmeyenler: 9.3% (15/162)Diyalize girmeyenler: 9.3% (15/162) p=0.015 • • İtinal kurtarma faaliyetleri felaketin üzerinden hiç İtinal kurtarma faaliyetleri felaketin üzerinden hiç yy ç ç
               Page 31
                                                       değilse  5 gün geçene kadar sürdürülmelidir.değilse  5 gün geçene kadar sürdürülmelidir.
                                                             Page 33
        • • YaralYarallarlarnn erkenerken veve geçgeç dönemlerdekidönemlerdeki mortalitemortalitesisi::?? ÖLÜM NEDENLERİ • •Hafif yarallar bile akut böbrek yetersizliği riskine karş Hafif yarallar bile akut böbrek yetersizliği riskine karş
                                      Page 32
                                                         yakn gözetim altnda tutulmaldr.n gözetim altnda tutulmaldr.
                                                         yak
        KOBE DEPREM
        KOBE DEPREMİİ                Sepsis: 30     DİK + sepsis: 8      • •Empirik antihiperkalemik tedaviye (özellikle erkeklerde) Empirik antihiperkalemik tedaviye (özellikle erkeklerde)
                                                     sahada başlanmaldr.başlanmaldr. Hastaneye başvuru srasnda ilkHastaneye başvuru srasnda ilk başlanmaldr. başlanmaldr. Hastaneye başvuru srasnda ilk Hastaneye başvuru srasnda ilk
        • • EErken dönemderken dönemde eezilme sendromzilme sendromundaunda mortalitemortalite:: %13 4%13 4EErken dönemde rken dönemde eezilme sendromzilme sendromundaunda mortalitemortalite:: %13.4%13.4 Kardiyak problemler: 17 Diğer: 8 sahadasahadasahada
                                        • • GGİİ
                                         İ İS S kanamaskanamas: 2: 2
                              • • Kardiyopulmoner arrestKardiyopulmoner arrest: 9: 9
                                                        laboratuar incelemesi
                                                        laboratuar incelemesi EKG olmaldr. EKG olmaldr.
        • • DDiiğğer travmalaer travmalarda rda mortalitemortalite:: %5.5%5.5 • • Konjestif kalp yetmezliğiKonjestif kalp yetmezliği: 3: 3 • • İntrakranyal kanama:İntrakranyal kanama: 22 • • Başvuru ve takip aşamalarnda SVB ölçümleri sv Başvuru ve takip aşamalarnda SVB ölçümleri sv
                                                         tedavisinde en güvenilir rehberdir
       MARMARA DEPREMİMARMARA DEPREMİ        • • Kardiyojenik şokKardiyojenik şok: 2: 2 • • AspiraAspirasyon pnömonisisyon pnömonisi: 1: 1 tedavisinde en güvenilir rehberdir..
       • • RReferans hastanelerineferans hastanelerinddeekiki tüm hastalartüm hastalarda da mortalitemortalite:: %8%8 • • AAkut miyokard infarktüsükut miyokard infarktüsü: 1: 1 • • HHipovolemik şokipovolemik şok: 1: 1 • • FFasasyotomi sepsis için major bir risk faktörüdür; mutlak yotomi sepsis için major bir risk faktörüdür; mutlak
                                                        indikasyonlarindikasyonlarindikasyonlar
                                                        indikasyonlar olmadkça yaplmamaldrolmadkça yaplmamaldr olmadkça yaplmamaldr. olmadkça yaplmamaldr.
                              • • AAritmiritmi: 1: 1 • • İ İ İ İntraoperatintraoperatiff: 1: 1
                              • • HemoperiHemoperikardkard: 1: 1 • • HHidrosefaliidrosefali: 1: 1 • • Hastann aciliyeti açsndan karar verilemiyorsa, Hastann aciliyeti açsndan karar verilemiyorsa,
                                                      öncelikle en yakndan gelen hastaya bakmaldr.öncelikle en yakndan gelen hastaya bakmaldr.
       2.                      Solunum yetmezliği: 12 Belirtilmemiş: 22   • • Deprem tehdidi altndaki bölgelerde tbbi personele Deprem tehdidi altndaki bölgelerde tbbi personele
       2. BBasamak hastanelerinasamak hastanelerindede % 5 ile %10% 5 ile %10 mortalitemortalite
                                                      sürekli
       Alexander. Disasters 1996 Oda et al., J Trauma 1997 Sever et al., Kidney nt 2001 Erek et al. NDT 2002 sürekli şekilde şekilde ““felaket tbb eğitimifelaket tbb eğitimi”” verilmelidir.verilmelidir.
            Sağlıklı Beslenme Sağlıklı Yaşamın Bir Parçasıdır - ABV                    www.anadolubv.org.tr
                                      Page 35
                                                             Page 36
               Page 34
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12