Page 6 - renaliz69
P. 6

Renaliz-69

         6                   CRUSH (EZİLME) SENDROMU

                  Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER - İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları ABD


                                                         TERMİNOLOJİ İNOLOJİ --II
                                                         TERM
                                       Hanshin-Awaji (Kobe) Awaji (Kobe)
                               Marmara Depremi
                               Marmara Depremi Hanshin-
                                          Depremiepremiepremiepremi
                                          D D D
        CRUSH (EZİLME) İLME) İLME) İLME)
                                                          Crush:
        CRUSH (EZ
        CRUSH (EZ                  Ezilme   639  Ezilme send./send./     Ezilme sendromu: TTravmanravmann yol açtn yol açtğğ rabdomiyolizrabdomiyoliz
        CRUSH (EZ
                                                          Crush: Ezilme, sEzilme, skşkşmama
                               Ezilme send./send./
                                        Ezilme
                                                      Ezilme sendromu:
                                     639
                                              202
                                                      sonucunda
                               ABY’
                               ABY’li hastalarli hastalar::
                                        ABY’li hastalarli hastalar::
          SENDROMU                Diyaliz yaplanlaryaplanlar:: 447777 ABY’ 202 sonucunda geligelişşenen MEDİKALMEDİKAL
          SENDROMU
                                                               • • hipovolemik hipovolemik şşokok
                                        Diyaliz yaplanlaryaplanlar: 123: 123
                                        Diyaliz
                              Diyaliz
                                                      CERRAH
                                                      CERRAHİİİİ
                                                      CERRAH       • • akut böbrek yetersizliakut böbrek yetersizliğğiiakut böbrek yetersizliakut böbrek yetersizliğğii
                                                      CERRAH
                                                      • • Travmann lokal bulgularTravmann lokal bulgular • • hiperpotasemihiperpotasemi
                                                      • • Kompartman send.Kompartman send. • • kalp yetersizlikalp yetersizliğiği
                                                               • • solunum yetersizlisolunum yetersizliğiği
        Prof.                                                     • • infeksiyonlar vb.infeksiyonlar vb.
        Prof. Dr. Dr. Mehmet Şükrü SeverMehmet Şükrü Sever
                              DÜNYADA ŞU ANA KADAR KAYDEDİLMİŞADA ŞU ANA KADAR KAYDEDİLMİŞŞŞ
                              DÜNY                Ş Ş     pek ççok belirti ve bulguyu içeren bir tablook belirti ve bulguyu içeren bir tablo
                                                      pek
                                 EN BÜYÜK RENAL FELAKET FELAKET!!
                                 EN BÜYÜK RENAL
                                                     E EZİLME SENDROMU ZİLME SENDROMU Depremlerde: (travmann doğrudan Depremlerde: (travmann doğrudan
                                                     etkisinden
                                                     etkisinden sonra) sonra) en sk ölüm nedeni  en sk ölüm nedeni
                              Sever et al, Kidney Int 2001 Oda et al, J Trauma 1997           Ukai T. Ren Fail 1997
            TERMİNOLOJİ İNOLOJİ -- IIII
            TERM
                                                     TERM
                               TERM
                               TERMİNOLOJİ İNOLOJİ -- IIIIII kompartman kompartman TERMİNOLOJİ İNOLOJİ -- IVIV Posteromedial Anterolateral
                                           Ön
                                              Derin arka
                                                                      insizyon
         Rabdomiyoliz:
         Rabdomiyoliz: ili l l h h ğ ğ                                      insizyon
         Rabdomiyoliz:
         Rabdomiyoliz: ÇiÇiÇizgili kaslarn hasara uğramas, Çizgili kaslarn hasara uğramas,
                ili kk
                               K K Kompartman sendromuompartman sendromu
              erimesi; içeriğinin dolaşma çkmas içeriğinin dolaşma çkmas
              erimesi;             K   t t  d d                 Fasyotomi  Page 3
                                                       Fasyotomi
         KASLAR: Vücudumuzun en büyük organ (ağrlğn Vücudumuzun en büyük organ (ağrlğn %40)%40)
         KASLAR:  Page 1              KKompartmanompartman = Nonkompliyan = Nonkompliyan
                              
                                      Page 2
            Korunmas              fasyalarn oluşturduğu bir hacm kompartman   KKompartmanompartman içi basncn içi basncn
            Korunmasz; z; ttravmaya çok açravmaya çok açkk
                                          Lateral
                               fasyalarn oluşturduğu bir hacm
                                                      normale getirmek amacylagetirmek amacyla getirmek amacylanormale getirmek amacyla
                                                      normale
                                              Yüzeyel arkay normale
          • • laktik asit laktik asit  • • nükleik asitlernükleik asitler • • Miyoglobin Miyoglobin   Normalde kompartman basnc 0Normalde kompartman basnc 0--15 mmHg15 mmHg kompartman
                                                      yaplan girişim veya:lan girişim veya:
          • •ttromboplastinromboplastin • •ffosfat osfat                     yap       Anterior   Derin
                               KKas as ödemi ortaya çkarsa ödemi ortaya çkarsa kompartman içi basnç artarkompartman içi basnç artar
                                                                  Yüzeyel
                                                                      posterior
          • •kkreatin kinaz reatin kinaz  • •kkreatinin reatinin  • • Potasyum Potasyum              fasyotomi posterior fasyotomi
                               HHasar ve nekrozasar ve nekroz gelişirgelişir
                              
                                                                  fasyotomi
                                                               Anterior
                                                               intermüsküler
                                                               septum Safen sinir ve Tibia
                                                                   vena
                                                                  Lateral
                                                               Yüzeyel
                                                     Dekompresyon
                               K Kompartman sendromu ompartman sendromu = = Kas tamponadKas tamponad Dekompresyon ameliyatameliyat peroneal fasyotomi
                                                               sinir
           EZ
           EZİLME SENDROMUİLME SENDROMU
            H                  KOMP                          PATOGENEZ - I
            HİPOPOTASEMİ İPOPOTASEMİ
                              KOMPARTMAN SENDROMUNDA ETYOPATOGENEZARTMAN SENDROMUNDA ETYOPATOGENEZ
             (K + < 2.0 mEq/L)                 Page 5
                                                      T T T
                                    ac
                                      de
                                K Kompartman ompartman hacmindehacminde azalmaazalmao pa t ao pa t a ac de aaaa a a Travmanravmann rabdomiyolize yol açmasn rabdomiyolize yol açmasravmanravmann rabdomiyolize yol açmasn rabdomiyolize yol açmas
                                                             Page 6
         • • Fizyolojik vazodilatasyon yapFizyolojik vazodilatasyon yaplamalamazz • • DDarar alçalç veve bandajlarbandajlarnn ekstremiteyiekstremiteyi sskştrmaskştrmas
               Page 4
         • • EnerjiEnerji üretimiüretimi azalazalrr   • • FFasyalasyal defeklerindefeklerin cerrahicerrahi kapatkapatlmaslmas   BasncaBasnca--bağl gerilme miyopatisi (baromyopati) bağl gerilme miyopatisi (baromyopati)
                                 • • TTermalermal hasarlarhasarlar
                                 • • SSkarkar oluoluşşumuumu         Dolaşm bozukluğuDolaşm bozukluğu
                                Kompartman içeriiçeriğğinin artmasinin artmas içeri içeriğğinin artmasinin artmas
                                Kompartman
                                Kompartman
                                Kompartman
            HİPOFOSFATEMİİPOFOSFATEMİ
            H                    Kas içine olan kanamalariçine olan kanamalar KRİTİK OLAY: Sitozolik kalsiyum düzeyinin artmasKRİTİK OLAY: Sitozolik kalsiyum düzeyinin artmas
                                 Kas
              ( (<< 2.0 mg/d2.0 mg/dl)l)       • • AArter yaralanmalarrter yaralanmalar
                                  • • KrklarKrklar            Hücre içi proteolitik enzimlerin aktivasyonuiçi proteolitik enzimlerin aktivasyonu
                                                        Hücre
                                  • • HHemorajik diyatezemorajik diyatez
         • • ATP ve kreatin fosfat ATP ve kreatin fosfat ; ; enerji üretienerji üretilemezlemez Kaslarda
                                 Kaslarda
                                 Kaslarda
                                 Kaslarda primer ödem geliprimer ödem gelişşmesimesi primer ödem geli primer ödem gelişşmesimesi
         • • PParenteral beslenme riskiarenteral beslenme riski artartrrrr • • AAynyn pozisyonda uzun süre kalmakpozisyonda uzun süre kalmak
                                  • • AArteriyel emboli ve trombozrteriyel emboli ve tromboz RABDOMİYOLİZRABDOMİYOLİZ
                                  • • TTurnike uygulamalarurnike uygulamalar
       Knochel, NEJM 1972; Gabow, Medicine 1982; Fabris, Crit Care Nephrol 1998; Zager, Kidney Int 1996 • • EEnkaz altnkaz altnda kalmaknda kalmak Mubarak and Hargens. Surg Clin N Am 1983 Better et al. Miner Electrolyte Metab 1990 Zager. Kidney Int 1996
                              EPİDEMİYOLOJİ İDEMİYOLOJİ (ENKAZ ALTINDA GEÇEN SÜRE) (ENKAZ ALTINDA GEÇEN SÜRE)
            P
            PATOGENEZATOGENEZ -- IIII      EP                          KLİNİK BULGULARKLİNİK BULGULAR
                               Ort.rt.±±SD:SD:
                               O    300          100
        Rabdomiyolizin
        Rabdomiyolizin ABYABY’’yeye yol açmasyol açmas ABYABY ye ye yol açmasyol açmas 11 14 33 90 90
        Rabdomiyolizin
        Rabdomiyolizin
                                14
                               11 77.711.7±±14.314.3
                               11
               Page 7             (0.5 - 135)135) 250 Page 8  80              Page 9
                               (0.5 -
        A A.. BöbrekBöbrek perfüzyonununperfüzyonunun bozulmasbozulmas saat 200  70
                               saat
                                                                CERRAH
        - - KaslardaKaslarda aşraşr ((1010--1818 L)L) svsv birikimibirikimi (kompartman(kompartman sendsend..)) - ------------------------------- stalarn says 60 kümülatif yüzdesi MEDİKAL MEDİKAL  CERRAHİİ
                                                      (Ezilme send. ve komp.)komp.)
                                                               (((
        - - VazokonstriktörVazokonstriktör sitokinlerinsitokinlerin etkisietkisi En 150 50   (Ezilme send. ve  (Travma ile ilgili)Travma ile ilgili)g)g)
                              En uzun süreuzun süre uzun süre uzun süre
                              En
                              En
        B B. Miyoglobin tubuluslar üzerine do. Miyoglobin tubuluslar üzerine doğğrudan toksik etkisrudan toksik etkisii kalanlar: 100 40 40 30 • • HHipovolemik ipovolemik şşokok
                               kalanlar:
        C C. İntratubuler obstrüksiyon. İntratubuler obstrüksiyon 135, Yaralanan ha 50 20 Kurtarlanlarn k • • AAkut böbrek yetersizlikut böbrek yetersizliğğii • • Kompartman sendromuKompartman sendromu
                               135,
                               120,
        D D. Di. Diğğer faktörlerer faktörler     120,              10       • • HHiperpotasemiiperpotasemi • • ToraksToraks tratravmasvmas
        • • demir iyonudemir iyonu               0           0
                               98 saat
        • •hhiperfosfatemiiperfosfatemi        98 saat                             • • Karn travmasKarn travmas
        • • hh h hiperürisemiiperürisemiiperürisemiiperürisemi  -4 <1 5-8 5 12 9-1 16 13-1 24 17-2 36 25-3 48 37-4 72 49-7 72 >7 • • KKalp yetersizliğialp yetersizliği
        • • dissemine intravasküler koagülasyondissemine intravasküler koagülasyon Sever et al. Crit Care Med     • • Diğer travmalarDiğer travmalarDiğer travmalar Diğer travmalar
                                                                • •
        • •sserbest radikallererbest radikaller           Enkaz altnda geçen süre (saat) • • SSolunum yetersizliğiolunum yetersizliği
        • • infeksiyonlarinfeksiyonlar       2002                                ( (kafataskafatas, vertebral kolon, pelvis), vertebral kolon, pelvis)
        • • nefrotoksik ilaçlarnefrotoksik ilaçlar                         • • İİnfeksiyonlarnfeksiyonlar
                              • • İlk 2 gündeki kurtarma faaliyetleri çok önemli.İlk 2 gündeki kurtarma faaliyetleri çok önemli.
       Better and Stein NEJM 1990 Zager. Kidney Int 1996 Vanholder et al. JASN 2000
                              • • İtinal kurtarma faaliyetleri en az 5 gün sürmeli.İtinal kurtarma faaliyetleri en az 5 gün sürmeli.
            Travmatize
       MARMARA
       MARMARA ekstremite says • • Genel durumu izin veren Genel durumu izin veren
                                 BA
       DEPREMİİ
       DEPREM  1  274 torakal ve abdominal travmal   BAŞVURUDA KLİNİK BULGULARŞVURUDA KLİNİK BULGULAR KLİNİK SEYİR
                torakal ve abdominal travmal
              205
                                 ORT. KAN BASINCI . KAN BASINCI
       TRA
       TRAVMAVMA 2 2 205                 ORT        (p=0.004)
                                 Ölenler:
                                 Ölenler: 8888 ±± 21 21 mmHgmmHg
       P PATTERNİATTERNİ 3 4 26 Page 10 hastalar hzla referans hastalar hzla referans  Sa ± Page 11   MEDİKAL KOMPLİKASYONLARMEDİKAL KOMPLİKASYONLAR
                                 Sağ kalanlar:ğ kalanlar: 95 95 ±17 17 mm Hgmm Hg
              7
       Sever et al, NDT 2002 Toplam 790 merkezlerine göndermeligöndermeli İLK 24 s. İDRAR MİKTARIİLK 24 s. İDRAR MİKTARI • • İnfeksiyonlar:İnfeksiyonlar: 253
                merkezlerine
                                                                    253
                                                             Page 12
                                 • • Ölenler:Ölenler: 563563 ±± 965965Ölenler: Ölenler: 563563 ±± 965965 ( (p=0.017)p ) • • Oligüri süresi: Oligüri süresi:  • • Pulmoner:Pulmoner:Pulmoner: Pulmoner:  98
                                                                     98
                                                            • •
                                                                     98
                                                                     98
                                                      10.8
       Torakal 69  Travma var Travma yok Krklarn  • • Sağ kalanlar:Sağ kalanlar: 761 761 ±± 1131 ml/1131 ml/güngün 10.8 ±± 7.2 7.2 güngün • • Hematolojik:Hematolojik: 58
                                                                     58
                                                                     50
            40     p<0.0001 lokalizasyonu                        • • Poliüri süresi: Poliüri süresi:  • • Nöropsikiyatrik:Nöropsikiyatrik: 50
                                 ORT
       Abdominal 41 te oran (%) 35 30 p<0.0001 Ekstremite 83 ORT. BEDEN ISISI. BEDEN ISISI (p=0.027) 12.1 ± 7.07.0 güngün • • Kardiyovasküler:Kardiyovasküler: 94
                                                                     94
                                     ±
                                                      12.1 ±
                                 • • ÖÖlenlenler:ler: 37.5 37.5 ± 1.01.0°°CC
                                                                     22
                                                                     22
                                                                     22
       Kafatas
                     Pelvis
       Kafatas 32 32 25 20 20 15 P=0.19 31,9  3 36,6  Pelvis 26 26 • • • • Sağ kalanlar:Sağ kalanlar: 37 137 1 ±± 0707°°CCSağ kalanlar: Sağ kalanlar: 37.1 37.1 ±± 0.70.7 C C • • Gastrointestinal:Gastrointestinal:Gastrointestinal:Gastrointestinal: 22
                                                                     15
                                                            • • Diğer: Diğer:
                                                                     15
                                                                     590
                                Bu grup hastalar yakndan izlemeli !p hastalar yakndan izlemeli !
       Multipl 54 M ortali 10 5 14,3  18,9  13,2  13,7  Vertebra 17 Bu gru               • • TOPLAM:TOPLAM: 590
             0        Kranium 6    Sever et al, NDT 2002             Sever et al, NDT 2002
       Diğer 51  ekstremite torakal travma abdominal Diğer 10
             travmas
                  travma
                                BAŞVURUDA LABORATUAR BULGULARIBAŞVURUDA LABORATUAR BULGULARI
                                                           DEPREMLERDE
         LABORATUAR BULGULARITUAR BULGULARI     Hct: Ölenler:                     DEPREMLERDE
         LABORA
                               Hct:
                                 Ölenler: (%(%32.332.3 ±± 9.8)9.8)
                                                       H
                                 Sağ kalanlar:Sağ kalanlar:%35.5%35.5 ± 9.19.1 (p=0.028) HİPERPOTASEMİ İPERPOTASEMİ -- ÖLÜM İLİŞKİSİÖLÜM İLİŞKİSİ
                                      ±
                               Trombosit:rombosit: ÖÖlenlenler:ler: 143.344143.344 ±± 80.38380.383 /mm/mm 33 Page 15
                               T
        İ
                Kan Bulgular
        İdrar Bulgulardrar Bulgular Kan Bulgular     Sağ kalanlar: Sağ kalanlar: 192.557192.557 ±± 141.398141.398 (p<0.001 Hiperpotasemi aritmi  ÖLÜMÜM
                                      Page 14
                                                                   ÖL
                                                              aritmi
                                                     Hiperpotasemi
                               /mm 33
                - - Kas enzimlerinin yüksekliğiKas enzimlerinin yüksekliği
        - - MiyoglobinüriMiyoglobinüri Page 13    /mm
                               Kalsiyum:um:
        - - Diğer bulgularDiğer bulgular - - Azotlu madde retansiyonuAzotlu madde retansiyonu Kalsiy Ö Ölenlenler:ler:8.58.5 ±± 1.1 mg/dl1.1 mg/dl (p=0.039) H Hipokalsemiipokalsemipp aritmi
                                                              aritmi
                                  Sa
                                  Sa
                                  Sa
                                  Sağ kalanlar:ğ kalanlar:8.98.9 ±± 0.9 mg/dl0.9 mg/dlğ kalanlar:ğ kalanlar:8.98.9 ±± 0.9 mg/dl0.9 mg/dl
                - - A A A A ididsidozsidoz
                - - Hiperfosfatemi, hiperürisemiHiperfosfatemi, hiperürisemi Albumin: Ö Ölenlenler:ler:2.3 2.3 ±± 0.7 mg/dl0.7 mg/dl
                               Albumin:
                - - HipokalsemiHipokalsemi      Sağ kalanlar:Sağ kalanlar:2.6 2.6 ± 0.70.7 mg/dlmg/dl (p=0.003) “ “Depremlerde öDepremlerde ölümlerin çolümlerin çoğğuu doğrudandoğrudan travmatravmaya bağldr.ya bağldr.
                                       ±
                - - HipoalbuminemiHipoalbuminemi
                                                     Öte yandan,
                               Potasyum:um:
                                             (p=0.001)0.001)
                - - - - Kan saym ile ilgili anormalliklerKan saym ile ilgili anormalliklerKan saym ile ilgili anormalliklerKan saym ile ilgili anormallikler Potasy Ö Ölenlenler:ler:6.0 6.0 ±± 1.7 mEq/L1.7 mEq/L (p Öte yandan, eenkaz altnkaz altndan ndan sağ sağ ççkarkarlanlanlarnlarn
                                                     önemli bir bölümü hiperpotasemi ile kaybedilirhiperpotasemi ile kaybedilir””..
                - - HiperpotasemiHiperpotasemi    Sağ kalanlar:Sağ kalanlar:5.3 5.3 ±± 1.2 mEq/L1.2 mEq/L önemli bir bölümü
                               Bu
                               Bu grup hastalar yakndan izlemeli !grup hastalar yakndan izlemeli !
                              Sever et al, NDT 2002             Collins, Crit Care Med 1991; Better, Kidney Int 1993; Noji, Ren Fail 1992; Sever et al. Clin Nephrol 2003
      www.anadolubv.org.tr           Sağlıklı Yaşam için Altı Ayda Bir Sağlık Kontrolünden Geçiniz - ABV           o
               Page 16
                                      Page 17                    Page 18
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11