Page 10 - renaliz69
P. 10

Renaliz-69

         10            FELAKETLER ERTESİNDE

                     LOJİSTİK PLANLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ


                  Prof. Dr. Mehmet Şükrü SEVER - İstanbul Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları ABD
                             Lojistik      personel ve materyalin   FELAKETLERDE TIBBİ LOJİSTİK PLANLAMAFELAKETLERDE TIBBİ LOJİSTİK PLANLAMA
          FELAKETLER ERTES
          FELAKETLER ERTESİNDE İNDE                kesintisiz şekilde temini,
                                     dağtm, yerinin değiştirilmesi
        LOJ                                           I. I. KURTARMA FAALİYETLERİKURTARMA FAALİYETLERİ II. TIBBİTIBBİ HİZMET LOJİSTİĞİHİZMET LOJİSTİĞİ
        LOJİSTİK PLANLAMAİSTİK PLANLAMA ve ve
                                                               II.
                               Felaketlerde kaos kaçnlmaz        • • Enkaz altnda geçen süreEnkaz altnda geçen süre • • Sahada sağlk hizmetleriSahada sağlk hizmetleri
      KOORDİNASYON FAALİYETLERİİNASYON FAALİYETLERİ
      KOORD                                            • • Kurtarma araçlarKurtarma araçlar • • HastanelerHastanelerinin durumudurumu
                                                    • • • • KurtarclarKurtarclarKurtarclarKurtarclar • • Hastalarn nakliHastalarn nakliHastalarn nakliHastalarn nakli
                                                               • • TTbbi malzemelerin sarfbbi malzemelerin sarf
                                                    III. FFELAKETLERDE YARDIMELAKETLERDE YARDIM
                                                    III.         • • SSağlk personelinin durumuağlk personelinin durumu
                                                    • • TTbbi malzeme yardmbbi malzeme yardm
         Prof. Dr. Dr. Mehmet Şükrü SeverMehmet Şükrü Sever
         Prof.                                         • • İlaç yardmİlaç yardm IV
                                                               IV. . DDİĞERİĞER LOJİSTİK LOJİSTİK KONULARKONULAR
                                      Her birim:          • • Kan ve kan ürünleri yardmKan ve kan ürünleri yardm • • Nontravmatik akut hastalklarNontravmatik akut hastalklar
                                (sağlk, haberleşme, ulaşm, itfaiye, diğer alt yap hizmetleri) • • Diyaliz ile ilgili yardmlarDiyaliz ile ilgili yardmlar • • Kronik hastalarn durumuKronik hastalarn durumu
                                 kendi içinde lojistik planlama yapmal • • PPersonel yardmersonel yardm • • Sanitasyon iSanitasyon işşlemlerilemleri
                                                         E
                              ENKAZ ALTINDA GEÇEN SÜRE / EZİLME SENDROMU İNSİDENSİ EAS AS –– MORTALİTE İLİŞKİSİMORTALİTE İLİŞKİSİ
                                      • • Felaketin şiddetiFelaketin şiddeti • • Luzon Luzon ((FilipinlerFilipinler)) depreminde depreminde ++2 günde 2 günde canl oran 2/canl oran 2/235235
                                      • • Bölgenin nüfus yoğunluğu, Bölgenin nüfus yoğunluğu,  • • Güney İtalya depreminde Güney İtalya depreminde ++4 gün4 günde enkazdan de enkazdan hiç canlhiç canl çkarlamad çkarlamad
        I. I. KURTARMA FAALİYETLERİKURTARMA FAALİYETLERİ Çok sayda faktör etkili • • Binalarn kalitesiBinalarn kalitesi 300 100
                                      • • felaketin zamanlamasfelaketin zamanlamas
                                      • • Kurtarma faaliyetlerinin etkinliği Kurtarma faaliyetlerinin etkinliği  250 90
        • • Enkaz altnda geçen süreEnkaz altnda geçen süre        Noji et                         80 70
                                          Noji et al., 1990; Nadjafi et al., 1997 al., 1990; Nadjafi et al., 1997
                                                             n says 200  60 tif yüzdesi
        • • Kurtarma araçlarKurtarma araçlar                                   Yaralanan hastalarn 150 100 50 40 30 Kurtarlanlarn kümüla
        • • KurtarclarKurtarclar                                        50       20 10
                                                              0
                                                               <1-4 5-8 9-12 13-16 17-24 25-36 37-48 49-72 >72 0
                              Gujarat Depremi: Bam Depremi: 11 Eylül Terörizmi1 Eylül Terörizmi Enkaz altnda geçen süre (saat)
                                           1
                              Gujarat Depremi:
                                     Bam Depremi:
                              Ölüm: 19,727,  Ölüm: 26,000;  Ölüm: >3,000;
                              Ölüm: 19,727, Cr.:35Cr.:35
                                     Ölüm: 26,000; Cr.: 124Cr.: 124
                                           Ölüm: >3,000; Cr.: 1Cr.: 1
                                                        • • İlk 2 gündeki kurtarma faaliyetleri çok önemliİlk 2 gündeki kurtarma faaliyetleri çok önemli
                              Viroja et al, WCN Abstracts, 2001 Argani et al, JASN, 2004 Goldfarb and Chung, Am J Med, 2002
                                                     Debruycker,1983; Noji, 1990; Roces, 1992
                                                     M
                                                     MARMARA DEPREMİ ARMARA DEPREMİ
                              ENKAZ AL
          LOJİSTİK AÇIDAN EAS           ENKAZ ALTINDAN KURTARMA ARAÇLARITINDAN KURTARMA ARAÇLARI ENKAZ ALTINDA GEÇEN SÜRE ALTINDA GEÇEN SÜRE
                                                       ENKAZ
                                                      Ort.±±SD:SD:
       Büyük depremlerin ardndan en çok tartşlan konu                       Ort.
                                            No
                                               (
                                                      11.7.7± ±14.314.3
                                    ARAÇ
                                    ARAÇ       No  (%)%)     11
                                                      (0.5 - 135)135)
        • Felaketzedelerin enkaz altndan çkarlmas      E        136  6868      (0.5 -
                                            136
                                    Ellerller
                                                       saat
                                                       saat
                                it
                                it
                             E
                             E E Ermenistan rmenistan  Basit el aletleri 42 2121 ----------------
                                            42
                                                      ----------------
                                    Basit el aletleri
                                                      En uzun süre süre
                              Depremi
         • Nasl planlanmal ?          Depremi   Vinçnç      18  9 9     En uzun
                                            18
                                    Vi
                                                       kalanlar:
                                                       kalanlar:
                                                       135,
                                               1.5
                                    Basit aletler + vinç
         • Ne şekilde gerçekleştirilmeli ?          Basit aletler + vinç 3 3 1.5     135,
                                                       120,
                                                       120,
                                    Diğerğer
                                                       98 saat
         • Kimler tarafndan yaplmal ?           Di        1 1 0.50.5     98 saat
                                            200
                                    Toplamoplam
                                    T        200  100100
         • Can kayb nasl en aza indirgenmeli ?                         • • İtinal kurtarma faaliyetleri en az 5 gün sürmeli. İtinal kurtarma faaliyetleri en az 5 gün sürmeli.
                             Noji, 1993                                Sever et al. Crit Care Med, 2002
                               ENKAZ ALTINDAN KURTARICILAR
            ENKAZ ALTINDA
                                    KURTARICI    No  %
                                                       TIBBİİ HİZMET LOJİSTİĞİHİZMET LOJİSTİĞİ
       EN UZUN SÜRE CANLI KALANLAR                Halk (Eğitimsiz) 125 55.1      TIBB
                              Ermenistan  Kendi kendine  21 9.3       • • Sahada sağlk hizmetleriSahada sağlk hizmetleri
                               Depremi
                               Depremi  Ordu mensubu   13 5.7       • •
                                                      • • HastanelerHastanelerinin durumudurumuHastanelerHastanelerinin durumudurumu
                                    Özel kurtarma ekipleri (USSR) 6 2.6
                                    Özel kurtarma ekipleri (yabanc) 2 0,9 • • Hastalarn nakliHastalarn nakli
       • • 13 gün (Tangshan Depremi)13 gün (Tangshan Depremi) (Zhi Yong, 1987) (Zhi Yong, 1987)  Bilinmeyen 60 26 • • TTbbi malzemelerin sarfbbi malzemelerin sarf
                                    Toplam      227 100
       • • 9 gün (Erzincan Depremi)9 gün (Erzincan Depremi) (San, 1993)(San, 1993)          • • SSağlk personelinin durumuağlk personelinin durumu
                              • • Sivil toplum kurtarma faaliyetleri yönünden eğitilmeliSivil toplum kurtarma faaliyetleri yönünden eğitilmeli
                              Noji, 1993
         SAHADA SAĞLIK HİZMETLERİ         Felaket Sahasnda Tbbi Girişim Bölgeleri - II Felaket SSahasndaahasnda TbbiTbbi GGirişimirişim Bölgeleri Bölgeleri -- IIIIII
                                                   Felaket
       1. Felaket sahasnda tbbi girişim bölgeleri
                              b) Felaket ilk yardm merkezleri Felaket ilk yardm merkezleri
       2. Felaket alannda triyaj          b)
       Felaket Sahasnda Tbbi Girişim Bölgeleri - I • • YYürümekle bile bir saatten daha ksa zamanürümekle bile bir saatten daha ksa zamandada ulaşlabilecek ulaşlabilecek  c)
                                                     c) Yaral toplama noktalar Yaral toplama noktalar
                              merkezler
                              merkezler
       A. Tek başna (solo) tedavi alanlar
       A. Tek başna (solo) tedavi alanlar     • • Helikopterlerin inebileceği alanlarHelikopterlerin inebileceği alanlar • • GGeniş alanlar bulunan büyük alşveriş merkezleri eniş alanlar bulunan büyük alşveriş merkezleri
       • • HHekimlerinekimlerin tektek başlarna tbbi girişim yapacağ bölgelerbaşlarna tbbi girişim yapacağ bölgelerHHekimlerin ekimlerin tektek başlarna tbbi girişim yapacağ bölgelerbaşlarna tbbi girişim yapacağ bölgeler
       • • 00--1 saat 1 saat içinde ulaşmiçinde ulaşm • • Acil yardma gereksinimi olan hastalara hemen müdahele; Acil yardma gereksinimi olan hastalara hemen müdahele;  • • • • Birbirinden 10Birbirinden 10--15 km mesafe15 km mesafeliliBirbirinden 10Birbirinden 10--15 km mesafe15 km mesafelili
                              tedavisi gecikebileceklere ayr bir bölgede gözayr bir bölgede gözlemlem
                                                      1. Triyaj ve çok acil hastalar için tedaviTriyaj ve çok acil hastalar için tedavi
       • • Vital bulgularVital bulgularnn stabilizasyonstabilizasyonununa yönelik tedaviler a yönelik tedaviler  tedavisi gecikebileceklere 1.
       ( (hava yolununhava yolunun açlmas, uygun pozisyon verilmesi, kanamannaçlmas, uygun pozisyon verilmesi, kanamann durdurulmas vb.) durdurulmas vb.)  • • İlk frsatta sevkİlk frsatta sevk 2.
                                                      2. Tbbi malzemeler ve personel Tbbi malzemeler ve personel toplanma yeritoplanma yeri
       • • HHzlazla "felaket ilk yardm merkezlerine" "felaket ilk yardm merkezlerine" sevksevk
                              • • Ölmek üzere olanlar ayr Ölmek üzere olanlar ayr bir bir bölgede biriktirilirbölgede biriktirilir;;
       • • Bulunan mahaldeki olayn boyutu çok büyük ise Bulunan mahaldeki olayn boyutu çok büyük ise bölgeyebölgeye
                               ölenler h
        acil tbbi yardm bbi yardm çağrsçağrs ölenler hzla morg alanna gönderilir. zla morg alanna gönderilir.  Ö Ölülerin toplanlülerin toplanacağ alanlar da ayrlmalacağ alanlar da ayrlmal
        acil t
       Schultz, 1996                Schultz, NEJM, 1996
                                                   Sch
                                                   Schultz, ultz, NEJM, NEJM, 19961996
         SAHADA SAĞLIK HİZMETLERİ                TRİYAJ             KURTARMADAN SONRA İLK YARDIM - I
                                 Öncelikle hafif yaral olan ve yürüyebilen olgular ayrlr.
                                  Diğer olgular:
       1. Felaket sahasnda tbbi girişim bölgeleri    1. Acil yardma gereksinimi olanlar
                                 2. Tedavisi geciktirilebilecek hastalar       PERSONEL     No  %
       2. Felaket alannda triyaj             3. Ölü veya ölmek üzere olanlar           İlk yardm yaplmayan 76 32.2
                                                     ERMENİSTAN  Hekim      76 32.2
             l bil
               k
                ö
         j
       • T T iriyaj, sahada yaplabilecek en önemli li t bbi ii i ditbbi girişimdir
          hd
                     (Waeckerle, 1991).                       DEPREMİNDE Kurtarma ekibi mensubu 28 11.7
                                                           Hemşire      26 10.9
                                                     İLK YARDIM
       • Sağlk hizmeti en azndan %50 yaşama şans olanlara verilir                      Kendi kendine   17  7.1
                     (Pepe, 1991; Schultz, 1996).                  SAĞLAYANLAR Aile mensubu   6  2.3
                                                           Bilinmeyen    8  3.3
       • Kardiyopulmoner resüsitasyon hemen hemen hiç yaplmaz
                     (Schultz, 1996).                              Toplam      237 100
                              Society of Critical Care Medicine Ethics Committee, 1994; Schultz, 1996
                                                    Noji, 1993
      www.anadolubv.org.tr          Hipertansiyonun Kalp, Böbrek ve Gözleri Bozduğunu Biliyor musunuz?
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15