Page 14 - renaliz69
P. 14

Renaliz-69

        14                  YAPILAN KONGRE VE TOPLANTILAR

     Güneydoğu Kronik Böbrek Yetmezliği Sempozyumu       üneydoğu Kronik Böbrek Yetmezliği     nular; Dünyada Ve Ülkemizde Kronik Böbrek Hastalı- Diyaliz Membranlar (Mehmet Tuncay), Kateterlerin
     Gsempozyumu, 19 Ocak 2020 tarihinde      ğı (Mehmet Tuncay), Prediyaliz Dönemde Hasta Takibi Kullanımı ve Bakımı (Cemile Özyurt), AV Fistül Ve
     Gaziantep’te düzenlendi.           ve Eğitimi (Mehmet Fatih Erdur), Çocuklarda Kronik Greftlerin Kullanım Tekbikleri (Mesut Kösem), Hemo-
                            Böbrek Hastalığı (Önder Yavaşcan), Böbrek Naklinde diyalizde Malpraktis (Hıdır Arslan), Damaryolu Takibi
      Açılış konuşmasını Güner Dağlı, Hıdır Arslan ve Yeni Yaklaşımlar (Ahmet Orhan Gürer), Hemodiyali- Ve Kanülasyonunda RDUSG (Mesut Kösem).
     Mehmet Ali Özatik’in yaptığı programda ele alınan ko- zin Dünü, Bugünü ve Yarını (Adem Sezen), Yeni Nesil      Afetlerde Renal Koruma

      ve Yönetim Kursu                        Türk Nefroloji
                        Derneği Renal
                        Afet Gücü ile
                        Türkiye  Acil
                        Tıp  Derne-   12. Çapa Nefroloji ve
                        ği’nin  ortak
                        düzenlediği    Transplantasyon Günleri
                        “Afetlerde Re-
                        nal  Koruma
                        ve  Yönetim”     2. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon  lu), Kemik Mineral Bozuklukları (Savaş
                        kursu 07 Şubat   1Günleri, 27 Şubat-1 Mart 2020      Öztürk), Olgular Eşliğinde Posttransplantta
                        2020 tarihin-   tarihlerinde Sapanca, Sakarya’da     Novo/Nüks Hastalıklar (Yasemin Özlük),
                        de  Marmara    düzenlendi.               Olgular Eşliğinde Graft Kaybı Yönetimi
                        Üniversitesi                        (Özgür Akın Oto, Erol Demir, Burak Dirim,
                        Pendik Eğitim   Program Konuları: Olgularla Tanıdan Te- Nurana Güller), Pretransplant İmmünolo-
                        ve Araştırma    daviye Glomerülonefritler (Halil Yazıcı,  jik Testler (Fatma Savran), Desensitizasyon
                        Hastanesi’nde   Ali Rıza Uçar, Şafak Mirioğlu, Seda Şafak),  Protokolleri (Aydın Türkmen), Donör Seçi-
      düzenlenmiştir.                    Glomerüler Filtrasyon ve GFR Ölçümü (Ay- mi (Elif Arı Bakır), Erken Dönem Takip İl-
                                 dın Türkmen), Diüretikler (Mehmet Şükrü  keleri (Özgür Akın Oto), Erken Dönem İm-
      Açılış: Prof. Dr. İsmail Cinel, Prof. Dr. Serhan Tuğlular  Sever), Nefrotik Sendromun Semptomatik
      ve Prof. Dr. Arzu Denizbaşı.              Tedavisi (Halil Yazıcı), Fabry Hastalığı (Ala- münsüpresif Tedavi (Berna Yelken), Akut
                                                      Rejeksiyonlar (Abdullah Özkök), Üriner İn-
           Program Konuları: Afet Tıbbı Tanımı ve    attin Yıldız), Renovasküler Hipertansiyon  feksiyonlar (Sabahat Ecder), CMV (Ülkem
           Önemi (Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu), Fela- (Serhan Tuğlular), Dirençli Hipertansiyon  Çakır), Fungal İnfeksiyonlar (Özgür Akın
           ketler Sırasında Lojistik Planlama ve Koordi- (Mehmet Şükrü Sever), Yaşlılarda Hiper- Oto), Eskiden Yeniye ATLG (Halil Yazıcı),
           nasyon (Prof. Dr. Arzu Denizbaşı), Afetlerde  tansiyon (Necmi Eren), aHUS (Halil Yazı- Posttransplant Diyabet (Arzu Velioğlu),
      Hastane Öncesi ve Hastanede Triyaj (Doç. Dr. Erkman  cı), Acilde Transplant Hastası (Erol Demir),  Gastrointestinal Sorunlar (Ayşegül Oruç),
      Sanrı), Ezilme Sendromu (Prof. Dr. Hakkı Arıkan), Fasy- Acilde Diyaliz Hastası (Serra Artan), Pre- Aşılama (Meltem Gürsu), Kemik Mineral
      otomi Gerekli mi? (Dr. Öğr. Üyesi Hamdi Akgülle), Afet  operatif Nefroloji Konsultasyonu (Gülizar  Bozukluğu (Nadir Alpay), Nörolojik Komp-
      Sonrasında Kronik Hastaların Yönetimi (Prof. Dr. Melt- Manga), KBH’da Progresyonun Yavaşlatıl- likasyonlar (Numan Görgülü), Anemi Te-
      em Gürsu).                       ması (Tevfik Ecder), Malnütrisyon-İnfla- davisinde Seçenekler (Dilek Taymez), Fos-
                                 masyon-Kırılganlık (Rümeyza Kazancıoğ-  for Bağlayıcılar (Ömer Celal Elçioğlu).      www.anadolubv.org.tr         Yaşamanın Güzel, Yaşatabilmenin ise Ondan Daha Güzel Olduğuna inanıyoruz
   9   10   11   12   13   14   15   16